Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Radio Ceredigion: Argymhellion Cymuned i OFCOM

I weld cefndir ein argymhellion, clicia yma

Mae'n hanfodol i ardal Ceredigion bod ysytyriaeth ddofn o natur y sir yn elfen greiddiol wrth gloriannu ceisiadau trwydded Town & Country a Radio Ceredigion 2012 cyf.

Yn ôl eich canllawiau eich hunain, diben radio lleol yw adlewyrchu'r cymunedau a wasanaethir. Yng Ngheredigion, ceir sir naturiol ddwyieithog, lle mae modd clywed Cymraeg a Saesneg fel ei gilydd drwy'r sir. Y mae'n arwydd o iechyd y gymuned bod pawb, boed yn siaradwyr Cymraeg neu beidio, yn arfer ar glywed y Gymraeg bob dydd. Y mae'n rhan annatod o fyw mewn cymuned ddwyieithog.

Mae cais Town & Country am drwydded newydd Radio Ceredigion yn sôn am eu hymrwymiad i ddarpariaeth lleol, ddwyieithog, gan gynnwys peth darpariaeth Cymraeg. Wrth ystyuried yr ymrwymiad hynny, hoffwn dynnu eich sylw at eich ymchwil chi eich hunain (yn benodol eich Adroddiad Samplo Cynnwys) sydd yn dangos mai arwynebol yw darpariaeth ddwyieithog bresennol Town & Country, er ei bod yn ofyniad yn eu trwydded.

Yn ôl yr adroddiad, ail-ddarllediadau ac hysbysiadau sydd yn cyflawni rhan helaeth o'u darllediadau Cymraeg presennol. Mae'r cais newydd yn cynnwys ymrwymiad i raglenni penodol Cymraeg, ond nid oes ymrwymiad i ddwyieithrwydd, ac anodd yw credu nad gwthio'r Gymraeg i'r neilltu a wna'r cwmni, mewn ymgais i gadw amseroedd brig ar gyfer darlledu Saesneg yn unig. Crêd Town and Country bod eu gorsaf yn Sir Gâr yn fodel llwyddiannus, a dyma yn union a ddigwydd yno.

Y mae Real Radio, Radio 2 a Radio Wales yn darparu gwasanaethau brig di-Gymraeg yn barod yng Ngheredigion. Ofnwn mai bwriad Town & Country yw i ddarlledu cynnwys tebyg iawn, ac mae hyn yn codi cwestiwn pwysig. A ydy OFCOM yn bwriadu i bob lefel o Radio gario'r un fath o raglenni, neu a oes gwir ymrwymiad i ddarlledu lleol?

Yn yr un Adroddiad Samplo Cynnwys gan OFCOM, codir cwestiynau ynglŷn â darpariaeth newyddion yr orsaf yn ogystal. Er nad yw newyddion lleol rheolaidd yn ofyniad trwydded i'r orsaf, dywed eich adroddiad mai arwynebol ac achlysurol yw'r newyddion lleol – digon i gadw OFCOM draw, a dim mwy.

Cofier hefyd i gais T&C i newid amodau eu trwydded llynedd fethu, ar ôl i OFCOM dderbyn llu unfrydol, bron, o wrthwynebiadau i'w cais i ostwng cyfran y Gymraeg.

Ar y llaw arall, y mae Radio Ceredigion (Cydweithredol), trwy gais Radio Ceredigion 2012, yn ymrwymo i ddarparu rhaglenni a gwasanaeth cwbl ddwyieithog, gan gynnwys gwasanaeth newyddion lleol, mewn cydweithrediad gyda Golwg360. Mae bwrdd rheoli'r cwmni yn byw yn yr ardal, ac yn adnabod eu cymunedau'n dda. Credwn y byddai gwasanaeth dwyieithog RC(C) yn unigryw, naturiol a pherthnasol, gyda'r gymuned yn graidd ac yn sail i'r orsaf.

Er nad ydy OFCOM yn cael gwneud penderfyniadau gwleidyddol, yn anffodus nid oes modd peidio a gwneud yn yr achos hwn. Byddai dewis gwasanaeth nad ydyw'n cynnwys tocyn helaeth o ddwyieithrwydd naturiol, a darpariaeth iaith Saesneg sydd yn gwbl berthnasol i'n cymunedau dwyieithog, yn ddewis gwleidyddol a moesegol i droi cefn ar, ac i ddi-brisio, cymunedau a thraddodiadau Ceredigion.

Galwn arnoch chi felly i ddewis trwyddedai newydd sydd yn ymrwymiedig i ddwyieithrwydd go iawn, a rhoi cyfle iddyn nhw ddarparu ar gyfer Ceredigion mewn modd cynaladwy a Chymreig. Credwn o weld y ceisiadau mai dim ond Radio Ceredigion (Cydweithredol) sydd yn addo hynny.

Do you like this post?

Showing 6 reactions


commented 2015-10-29 05:07:51 -0400 · Flag
We clean cars, trucks, boats, and caravans and in fact anything that our clients have that need to be presented in the best possible light. For further information visit at
http://www.jimscardetailing.sydney
commented 2015-09-03 05:43:19 -0400 · Flag
Voice7 Virtual Calling Cards are an excellent alternative service for making low-cost international phone calls, avoiding the high costs that traditional telecom carriers apply.we offer Cheap Virtual Calling Cards and Call Brazil or anywhere else with cheap calling cards of VOice7. 500 Minutes just in $10. and Get it from http://voice7.uk
commented 2012-03-03 05:54:26 -0500 · Flag
Diweddariad: Cafwyd cadarnhad gan OFCOM nad oes unrhyw reidrwydd ar i’r trwyddedai newydd ddefnyddio unrhyw Gymraeg o gwbl ar Radio Ceredigion. Er bod Leighton Andrews (Gweinidog etholedig) a’r Bwrdd Iaith wedi gofyn am amod iaith, nid yw OFCOM yn credu ei fod o fewn eu grymoedd i gynnwys amod o’r fath.

Mae mwy o fanylion ar Golwg360 yma: http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/66837-radio-ceredigion-y-gymraeg-ddim-yn-amod

Mae erthygl difyr gyda Vaughan Roderick ynglÅ·n a sefyllfa ehangach OFCOM yma: http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/vaughanroderick/2012/02/maen_anodd_anghytuno_a_gosodia.html
@ArfonJ mentioned @Cymuned link to this page. 2012-02-11 05:50:08 -0500
Radio Ceredigion: Argymhellion Cymuned i OFCOM http://t.co/qKBF6o26 via @Cymuned.
@lt1400 mentioned @Cymuned link to this page. 2012-02-10 19:46:49 -0500
Radio Ceredigion: Argymhellion Cymuned i OFCOM http://t.co/Qg8LtVtX via @Cymuned
published this page in Blog 2012-02-10 18:11:00 -0500