Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


E-bost Mis Mawrth 2012

Dyma destun yr e-bost misol a anfonwyd at ein cefnogwyr ym Mis Mawrth:

  • Ymgyrch cyntaf Cymuned.org
  • Strategaeth Iaith
  • Straeon diddorol yn y wasg

 Ers i ni agor ein gwefan newydd, r'yn ni wedi bod yn dysgu sut i'w defnyddio, ac yn trio gwahanol ffyrdd o gysylltu gyda'n aelodau a'n cefnogwyr (gweler isod). Efallai dy fod ti wedi sylwi ar ein cyfrif trydar yn dechrau bywiogi, gyda newyddion o'r hyn sydd yn digwydd yn y Fro.

 Os oes gyda ti gyfrif Trydar, mae'n werth i ti ein dilyn ni - @Cymuned – er mwyn cael pigion o'r wasg yn ogystal â'r diweddara o'n gweithgareddau ni. Hefyd, o ail-drydar pethau sydd o ddiddordeb i dy ddilynwyr, byddi di'n codi ymwybyddiaeth o'r mudiad, ac yn gwneud un peth bach tuag at ddyfodol y Fro. Diolch yn fawr i ti!

 

Ymgyrch cyntaf Cymuned.org

 

 Ym Mis Chwefror, arbrofon ni gydag un o nodweddion mwyaf cynhyrfus y wefan newydd, sef y gallu i greu ymgyrch dorfol yn gyflym iawn.

Bydd penderfyniad yn cael ei wneud yn fuan ynglŷn â thrwydded Radio Ceredigion, gyda dewis rhwng cwmni sydd wedi ymylu'r Gymraeg ar eu gwasanaeth presennol, a chwmni lleol sydd â'i bryd ar gynnal gwasanaeth gwbl dwyieithog. Gellir darllen mwy ar ein blog yn www.Cymuned.org/blog.

 Felly, ysgrifenon ni at y rhai sydd wedi gwirfoddoli i sgwennu llythyron, a gofyn am lythyr i'r wasg / aelod cynulliad ac yn y blaen ynglŷn â'r drwydded a'r cyfle yma i gefnogi gwasanaeth lleol teilwng. Cafwyd ymateb da – gwnaeth hanner union o'r rhai a dderbyniodd yr ebost rywbeth dros yr achos – a daeth hynny â sylw at y pwnc, a sawl wyneb newydd at Cymuned hefyd.  Diolch i bawb fu'n rhan o'r prawf!

 Mae pwynt pwysig iawn yn codi o'r ymgyrch. Nid oes rhaid i neb ymateb i bob cais am waith, ac nid oes rhaid i neb wirfoddoli i wneud dim byd nag ydyn nhw am ei wneud. Mae'r ymgyrch bach yma wedi dangos bod modd i ni weithredu gyda'n gilydd fel cymuned, ac i godi ymwybyddiaeth a chreu trafodaeth, hyd yn oed gyda niferoedd bach.

 Felly, dyma gwestiwn. Hoffet ti weld dyfodol llewyrchus i'r Fro. Wyt ti yn fodlon gwneud ambell beth bach dros y dyfodol yna? Os felly, cer i ddewis un peth i'w wneud oddi ar y rhestr yn www.Cymuned.org/gwirfoddoli

 

Y Strategaeth Iaith

 

Cafodd Strategaeth Iaith newydd ei gyhoeddi gan y llywodraeth ar Fawrth y cyntaf eleni. Mae nifer o bwyntiau diddorol a phwysig ynddi, gan gynnwys cydnabyddiaeth o bwysigrwydd Bro Gymraeg, ac mae'n sôn am ddatblygu ar gynlluniau Bwrdd yr Iaith yn ardal Dyffryn Aman, a Môn a Menai. Ond ar y darlleniad cyntaf, o leiaf, nid oes digon yn cael ei gynnig gan y strategaeth i atal trai yr iaith yn y Fro: Bydd ymateb llawnach ar ein blog yn fuan!

 Mae pwynt pwysig yn cael ei wneud yn rhifyn cyfredol Golwg – “Y mae diffyg polisi pwrpasol ... i ddod â gwaith i'r ardaloedd Cymraeg yn gwanhau'r ymdrechion i ddiogelu'r Gymraeg, yn ôl Alun Ffred Jones.” dywed yr erthygl, ac yn sicr, heb waith does dim disgwyl i'n pobl ifanc aros yn eu cymunedau genedigol.

 

Straeon Diddorol yn y Wasg

 

Mae amryw o straeon diddorol wedi bod dros yr wythnosau diwethaf. Yn gyntaf, roedd stori yn y Western Mail - http://stwnsh.com/ymddeolirfro – am effaith y mewnlifiad, gan gynnwya y 50,000 o bobl a symudodd i Gymru yn y flwyddyn hyd at Fehefin 2011. Cofiwch, byddai'r niferoedd hyn yn flynyddol yn ddigon i ddisodli pob un Cymro Cymraeg erbyn 2024!

 Cafwyd stori yn y Guardian - http://stwnsh.com/mewnfudo - ynglŷn â diffyg tai yn Llundain, a'r arfer o anfon y digartref i lefydd lle mae tai yn rhatach. Does dim rhaid meddwl am yn hir i weld pwy bydd yn derbyn rhai o'r anffodusion hyn, er nad yw Cymru yn cael ei chrybwyll yn yr erthygl. Diddorol oedd gweld Siân Williams yn codi'r un un pwnc mewn erthygl yn Golwg rhai wythnosau yn ôl.

 Ac yn olaf, llongyfarchiadau i Cymdeithas yr iaith ar lansiad eu sianel deledu newydd, www.Sianel62.com. Mae'n werth picio draw am olwg! Mae'r sianel ar gael am ddwy awr ar nos Sul, ond hefyd “ar alw” am weddill yr wythnos. Pob hwyl iddyn nhw yn y dyfodol!

 Gobeithio dy fod ti wedi mwynhau darllen yr ebost hwn.  Cofia, os wyt ti am ddysgu am ffyrdd hawdd i sicrhau dyfodol ein cymunedau, cofia ddewis un peth i'w wneud oddi ar y rhestr yn www.Cymuned.org/gwirfoddoli

 Ymlaen!

 Iestyn

 

Do you like this post?

Showing 4 reactions


commented 2013-12-22 14:57:11 -0500 · Flag
Thank you
@lt1400 retweeted @Cymuned 2012-03-13 14:43:10 -0400
Ymgyrch, Strategaeth Iaith a mewnlifiad o 50,000. E-bost mis Mawrth i'n cefnogwyr: http://www.cymuned.org/mawrth12
@Iestynap retweeted @Cymuned 2012-03-13 09:54:37 -0400
Ymgyrch, Strategaeth Iaith a mewnlifiad o 50,000. E-bost mis Mawrth i'n cefnogwyr: http://www.cymuned.org/mawrth12
published this page in Blog 2012-03-13 09:46:00 -0400