Mewngofnodi yma rwan er mwyn cael mynediad at bopeth ar y wefan


Yr hyn byddwn i wedi dweud wrth y Cymro

Tasen nhw wedi cysylltu, dyma'r hyn byddwn i wedi dweud wrth y Cymro.

Nac ydi, dydy Cymuned ddim mewn sefyllfa cryf ar y funud.  Does dim angen dadansoddiad manwl i weld hynny!  Rydym wedi dioddef (fel nifer o fudiadau eraill) anghytuno mewnol annifyr iawn ar achlysuron, ynghyd ag ymosodiadau allanol digon milain yn erbyn rhai o'n gwirfoddolwyr, ac mae rhai pobl da iawn wedi'u colli i'r mudiad (dros dro, o leiaf) yn sgil hynny.  Aeth incwm y mudiad yn is yn ei sgil hefyd, ac mae'n amser hir rwan ers i ni benderfynu bod rhaid ceisio rhedeg heb wario arian ar gyflogaeth.

Ond mae'r cnewyllyn o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio'n galed iawn ac yn ddiffuant iawn i gadw'r mudiad yn fyw yn haeddu parch am eu hymdrechion, dim gwenwyn.

Cafodd y cyfarfod blynyddol ei gynnal yn y Cwari yn Llanllyfni ar y 25ain o fis Mehefin eleni.  Cafodd y 650 o bobl ar ein rhestr ebost Cymraeg wahoddiad i'r cyfarfod.  Roedd y niferoedd yna yn siomedig, fel sydd wedi bod ers rhai blynyddoedd rwan, ond nid oes modd i ni orfodi aelodau i ddod i gyfarfodydd.

Y gwir 'stori'

Dydy'r nonsens yma am fod Cymuned wedi diflannu ddim yn stori - mae'n ymosodiad milain arall gan rywun sydd gyda hanes o ymosod ar y mudiad, am fod gelyniaeth personol yn bwysicach iddi hi na chael pob llais posib i gymryd rhan yn y frwydr o blaid dyfodol cymunedau Cymraeg.

Y gwir 'stori' ydy pam, yn wyneb diffyg cefnogaeth, mae'r cnewyllyn sydd dal wrthi ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to.

Yn hynny o beth, fedra i ddim siarad ar ran y cefnogwyr mwyaf selog, ar ran Richard Evans, Chris Schoen, Iestyn ap Dafydd, Llion Jones, Pol Wong, Carrie Harper, Craig ab Iago neu'r chwech i ddwsin o bobl eraill sydd yn dal i wneud gwaith gwirfoddol ar gyfer Cymuned.

Ond y rheswm dw i dal i wirfoddoli dros y mudiad ydy mod i ddim yn fodlon rhoi'r gorau i bethau dw i'n credu ynddyn nhw.

A, hefyd, dw i'n dal i obeithio y bydd modd i Cymuned wneud gwahaniaeth gwerthchweil.  Mae'r mudiad wedi cyfrannu llawer iawn o syniadaeth mewn llawer iawn o gyfarfodydd gyda'r Cynulliad a chynghorau sir dros y blynyddoedd, a dwi'n gobeithio y bydd modd i ni barhau i'w wneud.  Dw i hefyd yn gobeithio y bydd modd i ni ddefnyddio teclynau newydd ar gyfer cydlynu gwirfoddolwyr ac ymgyrchoedd (fel y wefan hon) er mwyn adeiladu mudiad bydd yn gryfach eto yn y dyfodol. Does dim prawf mod i'n gywir i gredu hynny - ond dw i'n credu bod modd gwneud o, dw i'n credu y byddai'n werthchweil i ni wneud o, ac felly dw i'n credu bod rheidrwydd arna i roi cais teilwng arni.

Ac mae'r ymateb cychwynnol i'r wefan newydd hon wedi bod yn addawol iawn - gwirfoddolwyr blaenorol yn ail-gysylltu, gwirfoddolwyr newydd yn codi llaw, felly hei lwc bydd modd i ni adeiladu rhywbeth o werth yn fan hyn.

Fy sefyllfa personol

Dwi wedi bod yn gyndyn iawn i drafod fy sefyllfa personol a fy nheulu yng nghyd-destun Cymuned dros y blynyddoedd - dyna yn rhannol pam dw i wedi dewis peidio ag ymateb i gymaint o'r ymosodiadau personol a fu.  Ond wrth i'r Cymro ensynnu mewn ffordd annifyr bod rhywbeth o'i le ar y ffaith bod gen i brosiectau eraill ar wahân i Cymuned, mae'n debyg y bydd rhai ohonoch chi gyda diddordeb yn y gwir.

Fel mae ambell un yn gwybod, cefais gyfnod o iselder ar ôl i mi dderbyn llythyr i'n swyddfa ym Mhwllheli yn bygwth fy mywyd i a bywyd fy nheulu ifanc.  Mae'n bur debyg nag o'n i ar fy ngorau o ran fy ngwaith gyda'r mudiad am beth amser wedyn.  Roedd fy ngwraig, fy merch a finnau yn ddi-gartref hefyd am bron i ddwy flynedd, yn rhannol am i mi awgrymu i'r Pwyllgor Gwaith y dylent leihau fy nghyflog yn sylweddol yn sgil yr iselhau roeddwn yn gweld yn incwm y mudiad.

Er lles fy nheulu, roedd angen i mi ymgymryd â nifer o brosiectau gwahanol - ymysg eraill, dw i'n hynod falch o fod wedi cyfrannu gwaith ar yr ymgyrch hir ar gyfer enw parth i Gymru, ac yn falchach byth i fod wedi sefydlu cwrs Cymraeg arlein llwyddiannus ar y cyd gyda Iestyn ap Dafydd, sydd bellach gyda dros 15,000 o ddefnyddwyr (do, roedd ffigyrau'r Cymro yn wallus yn hynny o beth, hefyd!).  Bellach, dw i'n rhannu fy amser gwaith cyflogedig rhwng gwaith dadansoddi sustemau busnes, gwaith marchnata, a'n cwrs Cymraeg - a dw i'n ceisio rhoi diwrnod yr wythnos yn wirfoddol i Cymuned.

Ond esboniad ydy hyn, dim cais am gydymdeimlad!  

Does dim angen cydymdeimlad - dw i'n berson hynod ffodus, gyda theulu ifanc annwyl tu hwnt i eiriau, yn byw mewn llecyn braf mewn cymuned Cymraeg, yn gweithio adref gan amlaf ac yn cael helpu gyda'r plant, ac yn ddigon ffodus i gael gweithio ar bethau dw i wirioneddol yn credu ynddyn nhw.  

Dw i'n hynod ddiolchgar am y bywyd sydd gen i, a dw i'n mwynhau yn fawr iawn gwrthod plygu i'r drefn, a hynny yng nghwmni nifer o bobl wirioneddol arbennig.

A beth nesaf?

Os ydych chi'n teimlo, ar ôl darllen hyn, y byddech chi'n mwynhau rhoi help llaw i fudiad bach sydd yn mynnu byw, cysylltwch!  Cewch ddychmygu pa mor falch byddwn ni i glywed oddi wrthoch chi, a pha mor hapus byddwn ni i helpu chi ddewis rhywbeth bach (neu fawr!) ymarferol positif i'w gyflawni oddi mewn i'r mudiad.

Os ydych chi'n teimlo bod well ganddoch chi ymrwymo i wneud rhywbeth ymarferol positif gyda mudiadau eraill, pob bendith i chi, a diolch am eich gwaith o ran dyfydol ein cenedl.

Os ydych chi'n teimlo bod well ganddoch chi dreulio eich amser yn ymosod ar genedlaetholwyr, gwnewch eich gorau!  Wnawn ni ddim plygu...:-)

Do you like this post?

Showing 4 reactions


followed this page 2011-07-16 11:16:33 -0400
@Iestynap tweeted link to this page. 2011-07-16 11:03:55 -0400
Tasen nhw wedi cysylltu, dyma'r hyn byddwn i wedi dweud wrth y Cymro - o ran gwybodaeth i'n cefnogwyr! http://t.co/MxKX46u
@aranjones tweeted link to this page. 2011-07-16 10:14:34 -0400
Tasen nhw wedi cysylltu, dyma'r hyn byddwn i wedi dweud wrth y Cymro - o ran gwybodaeth i'n cefnogwyr! http://t.co/MxKX46u
published this page in Blog 2011-07-16 08:31:03 -0400